Markentreprenad

GMT utför markentreprenader i egen regi eller som underentreprenör.
Kompetens och utförande garanteras genom utnyttjande av den egna maskin och fordonsparken.
Exempel på arbeten som GMT kan utföra, dikningsarbeten, buskröjning, anläggningsentreprenader, snöröjning, salt och sandspridning, sopning, kabelplöjning, optokabelförläggning, sommar- och vinterdrift m.m.